شهر قدس

رتبه های تک رقمی کنکور شهر قدس

علیرضا لطفی پیر بازاری
رتبه 6 منطقه 3
95 سال
علی اکبر همتی
رتبه 4 منطقه 3
94 سال
جواد مومنی کلور
رتبه 9 منطقه سه
87 سال
سحر لطیفی
رتبه 4 منطقه سه
83 سال