اسلام‌شهر

رتبه های تک رقمی کنکور اسلام‌شهر

غزاله رضوانی
رتبه 6 منطقه 2
رشته: زبان
97 سال
حامد خانکی
رتبه 9 منطقه 2
رشته: ریاضی
96 سال
امین ایزدیار
رتبه 9 منطقه 2
رشته: ریاضی
94 سال
خدیجه محمدزاده
رتبه 2 منطقه 3
رشته:
93 سال
مایده یزدیان حسین آبادی
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
زینب علی پورگوگه
رتبه 3 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
نسترن آبادی خوشه مهر
رتبه 8 منطقه سه
رشته: ریاضی
91 سال
کاظم صانعی
رتبه 10 منطقه سه
رشته: ریاضی
88 سال
میرشجاع الدین عقیلی
رتبه 9 منطقه سه
رشته: زبان
84 سال
پروانه ظهرابی
رتبه 7 منطقه سه
رشته:
82 سال