شهريار

رتبه های تک رقمی کنکور شهريار

بنیامین شیعی
رتبه 9 منطقه 2
رشته:
98 سال
آرمین مرادی
رتبه 1 منطقه 3
رشته: ریاضی
96 سال
سید حسام الدین مراد بیگی
رتبه 2 منطقه 3
رشته: ریاضی
96 سال
مهرداد کرابی
رتبه 7 منطقه 3
رشته: ریاضی
95 سال
مهدیه علی محمدلو
رتبه 7 ايثارگران
رشته: انسانی
95 سال
محمد خلعتبری
رتبه 2 منطقه 3
رشته:
93 سال
رضا قنبرقره تپه
رتبه 5 منطقه 3
رشته: ریاضی
93 سال
حسین حسنی
رتبه 4 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
محمد خلعتبری
رتبه 5 منطقه سه
رشته:
92 سال
نرگس گرمرودی دویران
رتبه 4 ساير سهميه ها
رشته:
92 سال
مجتبی رستمی
رتبه 1 منطقه سه
رشته:
90 سال
ناصر خدایی عمودیزج
رتبه 4 منطقه سه
رشته: انسانی
90 سال
علیرضا امین خاکی
رتبه 5 منطقه سه
رشته: ریاضی
90 سال
زینب بندلی
رتبه 8 منطقه دو
رشته:
89 سال
پدرام تیموری
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
89 سال
محمدحسن فیاضی
رتبه 3 منطقه سه
رشته: ریاضی
89 سال
سجاد محبوبی
رتبه 8 منطقه سه
رشته: ریاضی
87 سال