کنکور 93


رتبه های برتر کنکور 931

کشوری

ياسمن سعيدى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :72
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:86041

کشوری

سيدشايان پورميربابائى
از لاهيجان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84861

کشوری

على ولايى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :1
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون :5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:84632

کشوری

نگين يغمايى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :9
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:84742

کشوری

آناهيتا نجفى
از رشت
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :4
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82442

کشوری

صديقه ذبيحى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :2
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:75003

کشوری

صدرا صفادوست
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :3
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84013

کشوری

سيده زهرا موسوى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:84363

کشوری

اميد شمس الهى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :57
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79554

کشوری

شايان نيك كار
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :259
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:82854

کشوری

مهسا دولتشاهى
از خرم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:83004

کشوری

الهام حبيب زاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :65
تعداد آزمون :2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80925

کشوری

اميد چهره گشا
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :5
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:81835

کشوری

مهسان صمدى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :39
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80355

کشوری

فاطمه حسن زاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :5
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :5
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :198
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81846

کشوری

سپند فرقدانى چهارسوقى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :6
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :310
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:83046

کشوری

فاطمه فاضلى فرد
از خرم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:81507

کشوری

مهسا خوش نما
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :7
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:83977

کشوری

آرين آيتى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :124
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:78717

کشوری

فاطمه رحيمى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :7
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :6
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:83787

کشوری

احمد رضايى
از كرج
رتبه کشوری در رشته هنر :7
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :1
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:68418

کشوری

ميعاد لقايى
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون :49
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80558

کشوری

فراست رجبى نياسانى
از كلاچاي و رحيم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82008

کشوری

سبا بادكوبه
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :7
تعداد آزمون :9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:77069

کشوری

امير نورى پور
از آمل
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :9
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :2
تعداد آزمون :70
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:84799

کشوری

عليرضا رضايى
از ميانه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :38
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80219

کشوری

اميرحسين قديانى منفرد
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :8
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:75789

کشوری

عبدالكريم تاجيك
از مشهد
رتبه کشوری در رشته هنر :9
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :7
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:771910

کشوری

مهدى بخشى
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :10
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :8
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:845810

کشوری

حسين خاكپور
از كاشمر
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :7
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:818510

کشوری

مژده عامرى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته هنر :10
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :8
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7476

بالا
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید