تعداد بازدید :

پارسالی ها در چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند ؟