تعداد بازدید :

پارسالی ها با چه رتبه ای در رشته دلخواه شما قبول شدند ؟1. سال تحصیلی

2. گروه آزمایشی

3. رشته


4. دانشگاه