نمایش به صورت

رتبه های برتر کانون در کنکور 97

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی کنکور 97


1

کشوری

امیرضا براتی
از قوچان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :18
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:81272

کشوری

علی عبداله زاده
از تربت حيدريه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:79313

کشوری

عرفان آبادیفرد
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:81624

کشوری

امیررضا صدریکتا
از كرج
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :12
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81085

کشوری

سارا کمالی زنوزی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :60
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:80916

کشوری

علی افخمی نیا
از اروميه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:85
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:79277

کشوری

امیرحسین زارع
از بيرجند
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :1
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79898

کشوری

سیدشایان شجاعی
از مشهد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :138
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79539

کشوری

آرمان زینالی
از تالش
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
تعداد آزمون:74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:783910

کشوری

پریا ولیزاده ایلخچی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :22
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:81616

منطقه 2

سیده یاسمین موسوی سعید
از كرمان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :6
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80137

منطقه 2

ایلشن آذرمی اجیرلو
از اردبيل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :24
تعداد آزمون:67
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:76458

منطقه 2

علیرضا سلطانی
از قوچان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :165
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:77769

منطقه 2

محمد امین جوادی
از لاهيجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :129
تعداد آزمون:119
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:77036

منطقه 1

صدرا بهروزیه
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :125
تعداد آزمون:92
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:80158

منطقه 1

پیام جنت دوست
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :171
تعداد آزمون:71
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:79569

منطقه 1

زینب سرپرست
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :9
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:770910

منطقه 1

پوریا برزین
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :10
تعداد آزمون:111
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:78332

منطقه 3

مهدی طالبی
از مياندوآب

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 3 رشته هنر :149
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:783610

منطقه 2

ساجد شیری طرزم
از مرند

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :10
تعداد آزمون:73
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:78113

منطقه 3

زهرا کریمی زاده
از برازجان

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:105
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:78504

منطقه 3

ادیب الماسی
از ديواندره

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:743812

منطقه 1

مهدی پورحسین
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :12
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:811613

منطقه 1

سارا باقریه
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :13
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:793012

منطقه 2

ماهان خانی
از قزوين

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :12
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:780613

منطقه 2

علی بزرگ زاده سندی
از همدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :13
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :118
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:780914

منطقه 2

سارینا زکوی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :14
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:789715

منطقه 2

ثمین ملکی
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :15
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :89
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:782314

منطقه 1

شیرین شهسوار حقیقی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :14
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:785416

منطقه 2

سیده مائده حسینی
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :16
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:76405

منطقه 3

بهراد نعمت الهی ثانی
از رامسر

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:765418

منطقه 2

اطلس غلامی
از تربت حيدريه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :18
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :52
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:790015

منطقه 1

نگین میرامیرخانی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :15
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :117
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:773519

منطقه 2

آرین فرخنده
از نور

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :19
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :106
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:779716

منطقه 1

علیرضا نسیمی دوست ازگمی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :16
تعداد آزمون:106
سابقه کانونی:10سال
میانگین تراز کانونی:785320

منطقه 2

امیرعلی پورابراهیمی باوفا
از رشت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :20
تعداد آزمون:67
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:76696

منطقه 3

محمدرضا بهمنی
از كهنوج

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :6
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:77846

منطقه 3

عباس سروری سلطانی
از اسفراين

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :6
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:739317

منطقه 1

آرین دواتگرزاده
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :17
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:744218

منطقه 1

ثناالسادات پیغمبر دوست
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :18
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:758119

منطقه 1

کیا صدوقی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :19
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :46
تعداد آزمون:78
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:780521

منطقه 2

مبین پیروزخواه
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :21
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:89
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:78722

ايثارگر-5%

دانیال حبیبان میبدی
از ميبد

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:776022

منطقه 2

سپهر دانائیان
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :22
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:78423

ايثارگر-5%

طناز باقری
از تهران

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:725822

منطقه 1

زهرا سروستانی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :22
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:787923

منطقه 1

رضا رحمانی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :23
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:754023

منطقه 2

علیرضا فراهانی
از اراك

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :23
تعداد آزمون:148
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:791524

منطقه 1

علیرضا مزروعی سبدانی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :24
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:776725

منطقه 1

آیدا حیدرزاده
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :25
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :90
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79381

ايثارگر-25%

سپهر میره بیگی جاماسبی
از كرمانشاه

رتبه در ايثارگر-25% رشته علوم تجربی :1
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:777026

منطقه 2

امیررضا محمودزاده ثاقب
از زاهدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :26
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:773527

منطقه 2

علیرضا معاضدی
از بيرجند

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :27
تعداد آزمون:72
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:778210

منطقه 3

امیرحسین دست پاک
از ياسوج

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :10
تعداد آزمون:67
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:681528

منطقه 2

المیرا علائی فرادنبه
از بروجن

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :28
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :96
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:769626

منطقه 1

سارا مصطفوی
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :26
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :76
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:766327

منطقه 1

علی مهران زاده
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :27
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:765729

منطقه 2

سعید محمدی بایزیدی
از تربت حيدريه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :29
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:782511

منطقه 3

میترا قاسمی
از اسفراين

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :11
تعداد آزمون:101
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:763512

منطقه 3

محمد معین خواجوی
از ايذه

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :12
تعداد آزمون:120
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:77892

ايثارگر-25%

علیرضا جعفری آزاد
از تبريز

رتبه در ايثارگر-25% رشته علوم تجربی :2
رتبه در ايثارگر-25% رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:91
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:793330

منطقه 2

محمدطاها پهلوان فلاحی
از تفت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :30
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :25
تعداد آزمون:67
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:778131

منطقه 2

مهراد زارع قلی نژاد
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :31
تعداد آزمون:69
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:791014

منطقه 3

نگین نجفی
از عجب شير

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :14
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :68
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:785029

منطقه 1

ملینا فرشباف نادی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :29
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :147
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:753932

منطقه 2

سیده فاطمه قنبری
از اردبيل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :32
تعداد آزمون:109
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:765933

منطقه 2

مهدی حسنی آهنگر
از بابل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :33
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:744915

منطقه 3

زهرا رجبلی
از گنبد

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :15
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :272
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:74874

ايثارگر-5%

سعید انصاری فرد
از تنكابن

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:78965

ايثارگر-5%

آریان عبدالهی
از لاهيجان

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون:71
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:750136

منطقه 2

آزاده انگورج تقوی
از چالوس

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :36
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:786930

منطقه 1

فرهنگ رشیدی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :30
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:781937

منطقه 2

علی افضلی
از كرمان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :37
تعداد آزمون:94
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:768631

منطقه 1

عرفان شادی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :31
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:761033

منطقه 1

پارسا میرزایی جدیدی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :33
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:688034

منطقه 1

الهام رمضان نژاد پیر بستی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :34
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :83
تعداد آزمون:34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:790238

منطقه 2

محمدمهدی آقازاده
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :38
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:777837

منطقه 1

عرفان نقوی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :37
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :72
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:777939

منطقه 2

محمدمعین شریعت نیا
از نيشابور

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :39
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :36
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:804316

منطقه 3

علیرضا موچانی
از فرديس

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :16
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :113
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:762241

منطقه 2

سروین سلیمان پور
از آباده

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :41
تعداد آزمون:78
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:704042

منطقه 2

رویا رعیتی شوازی
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :42
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:775140

منطقه 1

رضا ابراهیمی افجدی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :40
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:769541

منطقه 1

افشین حیدریان
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :41
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:779943

منطقه 2

پوریا احمدی
از بجنورد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :43
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:72527

ايثارگر-5%

امیرمحمد سلطانی
از كرج

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :7
تعداد آزمون:93
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:776242

منطقه 1

ساسان صالحی نظام آبادی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :42
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:721545

منطقه 2

امیرعلی داودی
از بابل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :45
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :199
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:762143

منطقه 1

سیدسپهر جعفری
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :43
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:752644

منطقه 1

راد قنادزاده
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :44
تعداد آزمون:5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:762746

منطقه 2

محمدمهدی فلاح
از رشت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :46
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :92
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:757247

منطقه 2

محمدسینا ملکی
از اردستان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :47
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:737817

منطقه 3

حمیدرضا پورطالبی وراعون
از ميبد

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :17
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :110
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:752246

منطقه 1

حسین فرضعلیزاده میرک
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :46
تعداد آزمون:58
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:778247

منطقه 1

زهرا اسفندیاری
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :47
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:765749

منطقه 2

نسیم حسین زاده
از بابلسر

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :49
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :185
تعداد آزمون:71
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:762449

منطقه 1

پوریا میرزاجان زاده
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :49
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:706750

منطقه 1

امیرحسن زمردی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :50
تعداد آزمون:95
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:760451

منطقه 1

مریم کیانی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :51
تعداد آزمون:87
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:77078

ايثارگر-5%

سبحان پوراکبر
از مشهد

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :8
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :22
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:763952

منطقه 1

محمدمتین پنجه پور
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :52
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :243
تعداد آزمون:72
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:775051

منطقه 2

امیرحسین قاسم بگلو
از خوي

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :51
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:745518

منطقه 3

سجاد عباسی
از قائن

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :18
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :5
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:754719

منطقه 3

وحید مقیمی
از خواف

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :19
تعداد آزمون:91
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:748520

منطقه 3

محمدرضا صدیقی
از بم

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :20
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:76569

ايثارگر-5%

علی رضا یزدانی
از بجنورد

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :9
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :78
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:746453

منطقه 2

پوریا بهارلوئی
از شهركرد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :53
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:758354

منطقه 2

علیرضا خیرخواهان
از سمنان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :54
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:771155

منطقه 2

علیرضا مشفق
از ملاير

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :55
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:738956

منطقه 2

پرهام لطیفی
از همدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :56
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:765956

منطقه 1

پریسا سادات پورسیف
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :56
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:731457

منطقه 2

محمدمهدی عسگری
از رشت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :57
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:748510

ايثارگر-5%

آوا قره باغی
از همدان

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :10
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :164
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:769658

منطقه 1

علیرضا شعبان پور حقیقی
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :58
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:781559

منطقه 2

محمدرضا خوشرومعینی
از زاهدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :59
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:781760

منطقه 2

محمد تیموری
از زنجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :60
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:733521

منطقه 3

ابوبکر فتوحی
از سقز

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :21
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:712861

منطقه 2

همایون پیشرفت ثابت
از رشت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :61
تعداد آزمون:58
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:756662

منطقه 2

فاطمه علی پور آهنگر
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :62
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:785711

ايثارگر-5%

حسین شریف کاظمی
از چالوس

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :11
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:752961

منطقه 1

هادی ناظمی هرندی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :61
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:750464

منطقه 2

محمد عابد
از بندرعباس

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :64
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :66
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:772165

منطقه 2

آروین سرسازی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :65
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:749622

منطقه 3

فاطمه بهشتی زاده
از پاوه

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :22
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :105
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:748966

منطقه 2

محمد متین میرزایی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :66
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:756212

ايثارگر-5%

احمدرضا مفیضی
از يزد

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :12
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:692868

منطقه 2

امیرمحمد اوده
از بندرتركمن

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :68
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :172
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:749469

منطقه 2

فرزاد بهراملو
از همدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :69
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:746264

منطقه 1

امیر حسین زینی نسب
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :64
تعداد آزمون:90
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:760370

منطقه 2

پارسا نجفی
از بهبهان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :70
تعداد آزمون:102
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:759523

منطقه 3

اسماعیل احمدی
از بوكان

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :23
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:741571

منطقه 2

محمدمهدی سالارعابدی
از نيشابور

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :71
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :270
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:751972

منطقه 2

محمد مهدی شفیع ابادی
از بجنورد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :72
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:751973

منطقه 2

هادی گلمرادی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :73
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :183
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:789374

منطقه 2

امیر معین وفایی
از كرج

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :74
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:746276

منطقه 2

مرضیه طالب اختیار
از همدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :76
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :115
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:697576

منطقه 2

محمدرضا زمانی
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :76
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:776266

منطقه 1

پارسا قربانی فراز
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :66
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:769824

منطقه 3

سارا دریجانی
از بم

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :24
تعداد آزمون:100
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:785767

منطقه 1

یکتا قانع
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :67
تعداد آزمون:114
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:740568

منطقه 1

محدثه عارفیان جزی
از شاهين شهر

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :68
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:757279

منطقه 2

درسا صلابت
از اراك

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :79
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:771469

منطقه 1

امیر حسین رضی پور جویباری
از ساري

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :69
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:692571

منطقه 1

سیده زهرا موسوی جلالی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :71
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :56
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:688372

منطقه 1

امیرحسین رضایی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :72
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:729580

منطقه 2

عزیز خرازی
از مرند

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :80
تعداد آزمون:85
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:736873

منطقه 1

سینا نوراللهی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :73
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:756281

منطقه 2

هادی عبادی حاجی حسن خالصه
از بناب

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :81
تعداد آزمون:34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:730782

منطقه 2

زهرا فخاری
از نور

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :82
تعداد آزمون:80
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:786283

منطقه 2

ایمان یوسفی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :83
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:778975

منطقه 1

علی ولی پور
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :75
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:699784

منطقه 2

محمد سعدی نژاد
از ملاير

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :84
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:731677

منطقه 1

امیر حسن بابائی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :77
تعداد آزمون:68
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:770985

منطقه 2

سینا کریمی پور
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :85
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:736079

منطقه 1

محمدمهدی ارشدریاحی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :79
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:746386

منطقه 2

امیررضا احمدپور
از رشت

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :86
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:751915

ايثارگر-5%

علی نیکوبر
از بندرعباس

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :15
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :84
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:748125

منطقه 3

ابوالفضل غلامعلی زاده
از قائن

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :25
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:735084

منطقه 1

محمد دلیری
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :84
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:677185

منطقه 1

بهراد منشئی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :85
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:732992

منطقه 2

علی یونسی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :92
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:739293

منطقه 2

سهراب معاذی
از سنندج

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :93
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:728286

منطقه 1

ثمین داوودی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :86
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :103
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:745387

منطقه 1

علیرضا کیهان
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :87
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:75583

ايثارگر-25%

محمدرضا اسماعیلی
از گنبد

رتبه در ايثارگر-25% رشته علوم تجربی :3
رتبه در ايثارگر-25% رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:755195

منطقه 2

مهسا نیک فرجام
از قوچان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :95
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :112
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:760816

ايثارگر-5%

ارین نادری
از كرمانشاه

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :16
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:743697

منطقه 2

رخساره بورچی
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :97
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:739617

ايثارگر-5%

امیرمحمد نظرئی
از اصفهان

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :17
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:739398

منطقه 2

مهدی فلاح
از الشتر

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :98
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:717099

منطقه 2

نازنین رحمتی
از بجنورد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :99
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7512100

منطقه 2

زهرا عباس نایبی
از گرگان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :100
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:734390

منطقه 1

محمدمبین تیموری اطهر
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :90
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7494102

منطقه 2

محمد نوید گلی اسکاردی
از ساري

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :102
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :74
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7468104

منطقه 2

رضا امینی آهی دشتی
از ساري

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :104
تعداد آزمون:82
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7126105

منطقه 2

مهران عبدالهی
از كازرون

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :105
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7201106

منطقه 2

علیرضا ملائی فرد
از كاشان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :106
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:737119

ايثارگر-5%

نجمه احمدپور
از اروميه

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :19
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:749393

منطقه 1

علی قضاوی خوراسگانی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :93
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7357108

منطقه 2

محمدرضا دولی خانی
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :108
تعداد آزمون:83
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6980110

منطقه 2

محمدجواد باغچی
از شهريار

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :110
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :140
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:745294

منطقه 1

احمد افقی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :94
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7448111

منطقه 2

محمدجواد عابدی
از بجنورد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :111
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:750495

منطقه 1

زهره غلامی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :95
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:732028

منطقه 3

امیرحسین مهدی پور پاپکیاده
از ميبد

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :28
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :108
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7161112

منطقه 2

ملیکا رضادوست
از لاهيجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :112
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :131
تعداد آزمون:60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7617113

منطقه 2

امیر ارشیا نارکی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :113
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:722997

منطقه 1

فرزانه کاملان کافی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :97
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:34
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7530114

منطقه 2

معصومه عبدی
از مراغه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :114
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:770198

منطقه 1

حدیثه صادق عابدین
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :98
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:737998

منطقه 1

حمیدرضا نسیمی دوست ازگمی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :98
تعداد آزمون:106
سابقه کانونی:10سال
میانگین تراز کانونی:7714100

منطقه 1

سپهر تجلی
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :100
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7247116

منطقه 2

فاطمه قرنی
از آران و بيدگل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :116
تعداد آزمون:68
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7273118

منطقه 2

حسین اصفهانی
از ملاير

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :118
تعداد آزمون:99
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7496119

منطقه 2

فرزین پورقاسم قادی
از بابل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :119
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:762521

ايثارگر-5%

حمیدرضا باقری
از شيراز

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :21
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:732022

ايثارگر-5%

محمدمتین کرامتی
از اصفهان

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :22
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:710223

ايثارگر-5%

علی رضائی
از كاشمر

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :23
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :145
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7606120

منطقه 2

ریحانه آسوده
از كاشمر

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :120
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7458123

منطقه 2

حامد احترام
از كاشان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :123
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:720130

منطقه 3

مهسا مرادی
از شهربابك

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :30
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7623124

منطقه 2

محمد نحوی
از قم

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :124
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7324125

منطقه 2

اوین علی ئی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :125
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7783126

منطقه 2

محمدحسین تاج بخش
از ملاير

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :126
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :180
تعداد آزمون:128
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:741031

منطقه 3

احسان کریمی
از گتوند

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :31
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7249104

منطقه 1

سینا خوشدل
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :104
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:708632

منطقه 3

فهیم رمضانی
از مريوان

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :32
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7418105

منطقه 1

روژین محمدعلی پور
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :105
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7307127

منطقه 2

علیرضا قلی زاده
از اردبيل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :127
تعداد آزمون:69
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7369128

منطقه 2

زهرا آزادی
از خرم آباد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :128
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6889129

منطقه 2

آرش خسروی
از زاهدان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :129
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7385130

منطقه 2

هانیه علایی
از گلپايگان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :130
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7310130

منطقه 2

مطهره اسداللهی بورنگ
از بيرجند

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :130
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:764833

منطقه 3

میلاد سجادیان
از دهدشت

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :33
تعداد آزمون:120
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:668324

ايثارگر-5%

آی فر عبدل زاده
از مرند

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :24
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7705109

منطقه 1

طاها مجیدزاده
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :109
تعداد آزمون:82
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7133133

منطقه 2

مهسا جعفری بابادی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :133
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:723025

ايثارگر-5%

علی تاجیک
از نيشابور

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :25
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7582111

منطقه 1

امیرحسین صائم
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :111
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:725934

منطقه 3

هادی شکوفی
از سردشت

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :34
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7360112

منطقه 1

پرستو صادق زاده
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :112
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7075135

منطقه 2

نگین رجبی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :135
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :86
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7442135

منطقه 2

سجاد سیبویه
از قم

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :135
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7112137

منطقه 2

هادی محمدی
از كرج

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :137
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7200114

منطقه 1

ائلمان مهران فر
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :114
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7411138

منطقه 2

مبین زمانی
از اردبيل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :138
تعداد آزمون:93
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7502139

منطقه 2

سینا فارسی زاده
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :139
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:739826

ايثارگر-5%

مهدی رئوفی جهرمی
از جهرم

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :26
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7209141

منطقه 2

محمد هادی نصرتی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :141
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7574142

منطقه 2

صدرا معتمدی مطلق
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :142
تعداد آزمون:101
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7258143

منطقه 2

رسام شیخ الاسلامی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :143
تعداد آزمون:82
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7713118

منطقه 1

مهسا آقامحمدپور
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :118
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :64
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7505144

منطقه 2

دانیال بهارفصل
از شهر قدس

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :144
تعداد آزمون:90
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:732735

منطقه 3

سیدمحمد دانشمند
از دهدشت

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :35
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :148
تعداد آزمون:120
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7447145

منطقه 2

علیرضا ذاکر
از بروجرد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :145
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:731036

منطقه 3

محمد حسین مرادی کر
از بافت

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :36
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7788147

منطقه 2

علیرضا سر آمد
از زنجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :147
تعداد آزمون:127
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7480147

منطقه 2

تارا آزر دار
از كرج

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :147
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7188147

منطقه 2

محمد جعفری
از نيشابور

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :147
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7357149

منطقه 2

آرینا بیوک آقازاده اصل
از اردبيل

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :149
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7125121

منطقه 1

آیسان معین افشار
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :121
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7186150

منطقه 2

نگار قاسملو قیداری
از زنجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :150
تعداد آزمون:105
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:746037

منطقه 3

الهه بنام
از ياسوج

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :37
تعداد آزمون:97
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7240122

منطقه 1

میترا رعیتی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :122
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7456123

منطقه 1

محمد رضا رضوانی فر
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :123
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:753239

منطقه 3

میثم فرهمندی
از حويق

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :39
تعداد آزمون:80
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:739940

منطقه 3

مبین محمدی
از مريوان

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :40
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7329152

منطقه 2

علی اخگرزاد
از بندرعباس

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :152
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7450153

منطقه 2

امیرحسین نصرالهی
از بروجرد

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :153
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7420154

منطقه 2

سیدمحمدمهدی آل یاسین
از زنجان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :154
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7522
برای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.