نمایش به صورت

رتبه های برتر کانون در کنکور 95

لیست نفرات برتر تک رقمی کنکور 95


1

کشوری

محمد احمدی
از تربت جام
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:80472

کشوری

امیرمحمد فرزانه
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :31
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80212

کشوری

محمد امین روان بخش
از تربت حيدريه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :47
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:82993

کشوری

سهیل محمدی
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :43
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:81993

کشوری

کوشا جافریان
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :73
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81574

کشوری

حسین مقدس
از سيرجان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :24
تعداد آزمون:112
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:81094

کشوری

پارسا خلفی
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :75
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80865

کشوری

فراز فرح وش
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون:76
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:84375

کشوری

مهتا ستاریان
از ملكان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82836

کشوری

امیر علی محمد حسینی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :323
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79256

کشوری

سید محمد علوی مقدم
از مشهد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :6
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :304
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82206

کشوری

امیرحسین طبیبیان
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:78786

کشوری

نیکتا آریا
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته هنر :6
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :5
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:62837

کشوری

آرمین گلچین
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:92
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:81648

کشوری

مهشاد افشارزاده
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :116
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:78798

کشوری

محمدامین سالارکیا
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :8
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :6
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:77849

کشوری

محمدرضا صالحی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :9
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :29
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:802010

کشوری

پارسا سیفی
از نور
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:821710

کشوری

سیدعلیرضا سمیعی گلیان
از شيروان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :10
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81665

منطقه 1

نازنین رحیم دوست
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :10
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :8
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81571

منطقه 2

شبنم شیخها
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :8
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:72475

منطقه 1

مهدی گوروانی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :14
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :8
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:80153

منطقه 1

امیرحسین کاظمی پوراشکذری
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :57
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:76942

منطقه 1

امیرحسین بلوری
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :67
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:73881

منطقه 1

نسترن رییسی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :153
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7605
برای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.