نمایش به صورت

رتبه های برتر کانون در کنکور 97

لیست نفرات برتر تک رقمی کنکور 97


1

کشوری

امیرضا براتی
از قوچان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :18
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:81271

کشوری

علیرضا شاطری
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84792

کشوری

محمدصادق کشاورزی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
تعداد آزمون:34
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84152

کشوری

علی عبداله زاده
از تربت حيدريه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:79312

کشوری

طنین زاهدی کیا
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :67
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:83293

کشوری

علی مرتضی قلی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:78153

کشوری

بهار رادمهر
از قم
رتبه کشوری در رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :14
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:81943

کشوری

عرفان آبادیفرد
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:81624

کشوری

محمدرضا اسکندری
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :4
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84594

کشوری

پارسا انصاری باریکرسف
از تهران
رتبه کشوری در رشته هنر :4
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :4
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:72914

کشوری

فرنوش فخار
از كاشان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:80964

کشوری

امیررضا صدریکتا
از كرج
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :12
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81085

کشوری

روزبه امین تفرشی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :5
تعداد آزمون:4
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81065

کشوری

سارا کمالی زنوزی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :60
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:80915

کشوری

محمدامین زارع
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :5
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81156

کشوری

علی افخمی نیا
از اروميه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:85
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:79276

کشوری

سجاد فقفور مغربی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:81336

کشوری

محسن سلیمانی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :6
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:78147

کشوری

علی سالارحسینی
از بندرعباس
رتبه کشوری در رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3
تعداد آزمون:111
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:82607

کشوری

امیرحسین زارع
از بيرجند
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :1
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79898

کشوری

امیر حسین استقامت
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :32
تعداد آزمون:119
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:83058

کشوری

سیدشایان شجاعی
از مشهد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :138
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79539

کشوری

احمد سلیمی
از بندرعباس
رتبه کشوری در رشته ریاضی :9
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :5
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:79049

کشوری

آرمان زینالی
از تالش
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
تعداد آزمون:74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:783910

کشوری

علیرضا فتحی
از ساري
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :10
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :2
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:762410

کشوری

پریا ولیزاده ایلخچی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :22
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:816110

کشوری

عرفان مظفری
از شهركرد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :10
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :6
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82173

منطقه 1

سارا باقریه
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :13
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:79301

منطقه 3

سجاد عباسی
از قائن

رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :18
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :5
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:51
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:75472

منطقه 1

پارسا قربانی فراز
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :66
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:76985

منطقه 1

علی سرائر طوسی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :721
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :10
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:58532

منطقه 2

پریسا علاوی طوسی
از سمنان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :706
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:70071

ايثارگر-5%

امیرعلی اکبرزاده پاشا
از بابل

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :531
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :9
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6752
برای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24