محمد عسگری شناطی

محمد عسگری شناطی

محمد عسگری شناطی

ابهر

رتبه هنر در منطقه :292
تعداد آزمون :18
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5809
رشته تحصیلی :هنر
نام پشتیبان : على صالحى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد دستغيب
292

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 4857
میانگین تراز آزمون عادی :5809
میانگین تراز نیمسال اول :5800
میانگین تراز نیمسال دوم :5815


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :