سیدمرتضی علوی پادر

سیدمرتضی علوی پادر

سیدمرتضی علوی پادر

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :579
تعداد آزمون :15
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6052
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : اميرحسام دشتي
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه دولتي اسرار

رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد بهشتي - مشهد
579

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6052
میانگین تراز نیمسال اول :5534
میانگین تراز نیمسال دوم :6182


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/17 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :