زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :835
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6282
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي فرهنگيان

رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي,پرديس امام جعفر صادق - بجنورد
835

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5693
میانگین تراز آزمون عادی :6282
میانگین تراز نیمسال اول :6054
میانگین تراز نیمسال دوم :6415


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :