مبینا بهرامی کیا

مبینا بهرامی کیا

مبینا بهرامی کیا

نيشابور

رتبه هنر در منطقه :264
تعداد آزمون :16
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5112
رشته تحصیلی :هنر
نام پشتیبان : فرزانه سه چوبى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه شاهد شهيد غرويان

رشته قبولی:ارتباط تصويري - بومي خراسان رضوي ,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
264

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5111
میانگین تراز آزمون عادی :5112
میانگین تراز نیمسال اول :4987
میانگین تراز نیمسال دوم :5209


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :