کنکور 98

مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

رويان

رتبه ریاضی در منطقه :141
تعداد آزمون :27
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :7352
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : سينا جمشيدى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه تهران
141

منطقه 2

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :