ملیحه بصیری

ملیحه بصیری

ملیحه بصیری

تويسركان

رتبه انسانی در منطقه :714
تعداد آزمون :31
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5872
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام بيات
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي حاج قاسم قنبريان

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان همدان,پرديس شهيد باهنر - همدان
714

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5871
میانگین تراز آزمون عادی :5872
میانگین تراز نیمسال اول :5542
میانگین تراز نیمسال دوم :6092


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :