زهرا بختیاری

زهرا بختیاری

زهرا بختیاری

تويسركان

رتبه انسانی در منطقه :167
تعداد آزمون :38
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6970
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام بيات
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي پروين اعتصامى

رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي استان همدان,پرديس شهيد باهنر - همدان
167

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6928
میانگین تراز آزمون عادی :6970
میانگین تراز نیمسال اول :7032
میانگین تراز نیمسال دوم :6934


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :