جمشید محمدی

جمشید محمدی

جمشید محمدی

دهگلان

رتبه انسانی در منطقه :871
تعداد آزمون :20
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5725
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي کردستان,پرديس شهيد مدرس - سنندج
871

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5242
میانگین تراز آزمون عادی :5725
میانگین تراز نیمسال اول :5526
میانگین تراز نیمسال دوم :5852


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :