علیرضا ذاکر

علیرضا ذاکر

علیرضا ذاکر

بروجرد

رتبه تجربی در منطقه :145
تعداد آزمون :29
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7310
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : آرزو نوشايى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
145

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7575
میانگین تراز آزمون عادی :7310
میانگین تراز نیمسال اول :7234
میانگین تراز نیمسال دوم :7355


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :