فاطمه حارث ابادی

فاطمه حارث ابادی

فاطمه حارث ابادی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :865
تعداد آزمون :12
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5723
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بانو نرجس شريعتي

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
865

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5723
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5723


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/11/20 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :