شهاب الدین آبرودی

شهاب الدین آبرودی

شهاب الدین آبرودی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :431
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6399
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي صنايع,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
431

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6137
میانگین تراز آزمون عادی :6399
میانگین تراز نیمسال اول :6190
میانگین تراز نیمسال دوم :6521


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :