سینا امیدی

سینا امیدی

سینا امیدی

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :909
تعداد آزمون :35
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6213
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : على حجتى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
909

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6089
میانگین تراز آزمون عادی :6213
میانگین تراز نیمسال اول :6024
میانگین تراز نیمسال دوم :6339


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :