امیرمحمد زارعی

امیرمحمد زارعی

امیرمحمد زارعی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :861
تعداد آزمون :44
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6264
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي هوا فضا,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
861

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6210
میانگین تراز آزمون عادی :6264
میانگین تراز نیمسال اول :6136
میانگین تراز نیمسال دوم :6345


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :