فاطمه متدین

فاطمه متدین

فاطمه متدین

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :1685
تعداد آزمون :19
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6500
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه افچنگى
نام مدرسه :فرزانگان

رشته قبولی:مديريت مالي,دانشگاه تهران
1685

منطقه 1

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6500
میانگین تراز نیمسال اول :6583
میانگین تراز نیمسال دوم :6451


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :