کنکور 98

سید مصطفی حسینی نسب

سید مصطفی حسینی نسب

سید مصطفی حسینی نسب

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :262
تعداد آزمون :64
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :6790
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه تهران
262

منطقه 2

مشخصات آزموننمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :