مریم باقری سبزوار

مریم باقری سبزوار

مریم باقری سبزوار

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :1539
تعداد آزمون :24
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5839
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : معصومه سياحى فام آذر
نام مدرسه :عصر دانش

رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي استان خراسان رضوي,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
1539

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5536
میانگین تراز آزمون عادی :5839
میانگین تراز نیمسال اول :5896
میانگین تراز نیمسال دوم :5800


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :