عابد دهواری محمدی

عابد دهواری محمدی

عابد دهواری محمدی

سراوان

رتبه انسانی در منطقه :214
تعداد آزمون :73
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :6732
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : نظر محمد اربابى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيد مطهرى

رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي سيستان وبلوچستان,پرديس شهيد مطهري - زاهدان
214

منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6413
میانگین تراز آزمون عادی :6732
میانگین تراز نیمسال اول :6701
میانگین تراز نیمسال دوم :6751


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :