امیر مالمیر

امیر مالمیر

امیر مالمیر

تويسركان

رتبه ریاضی در منطقه :589
تعداد آزمون :106
سابقه در کانون :6سال
میانگین تراز کانون :6163
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : عباس عزيزى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه حلى

رشته قبولی:آموزش رياضي - بومي استان همدان,پرديس شهيد رجايي - اروميه
589

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6234
میانگین تراز آزمون عادی :6163
میانگین تراز نیمسال اول :6071
میانگین تراز نیمسال دوم :6217


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :