شیوا طیبی

شیوا طیبی

شیوا طیبی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :2108
تعداد آزمون :30
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5673
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهه باعثى
نام مدرسه :بانو نرجس شريعتي

رشته قبولی:حقوق,دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار
2108

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5504
میانگین تراز آزمون عادی :5673
میانگین تراز نیمسال اول :5513
میانگین تراز نیمسال دوم :5767


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :