فاطمه آبرودی

فاطمه آبرودی

فاطمه آبرودی

سبزوار

رتبه انسانی در منطقه :2815
تعداد آزمون :33
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5422
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : الهه باعثى
نام مدرسه :بانو نرجس شريعتي
2815

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5751
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5751


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :