امیررضا عامری

امیررضا عامری

امیررضا عامری

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :2602
تعداد آزمون :40
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :5913
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : محمدحسين ناصرى تخته جان
نام مدرسه :باقرالعلوم

رشته قبولی:مهندسي معماري - بومي استان خراسان رضوي,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران (رشته هاي داراي تعهد به آموزش و پرورش)
2602

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5949
میانگین تراز آزمون عادی :5913
میانگین تراز نیمسال اول :6079
میانگین تراز نیمسال دوم :5816


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :