حامد فایزیان

حامد فایزیان

حامد فایزیان

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :1136
تعداد آزمون :41
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6184
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : مهدى دهقانى
نام مدرسه :افق دانش

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه فردوسي - مشهد
1136

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5811
میانگین تراز آزمون عادی :6184
میانگین تراز نیمسال اول :6102
میانگین تراز نیمسال دوم :6231


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :