محمدرضا حسنی سبزوار

محمدرضا حسنی سبزوار

محمدرضا حسنی سبزوار

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :393
تعداد آزمون :42
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7214
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه :باقرالعلوم

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
393

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7251
میانگین تراز آزمون عادی :7214
میانگین تراز نیمسال اول :7042
میانگین تراز نیمسال دوم :7315


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :