رضا نژاد شاهرخ آبادی

رضا نژاد شاهرخ آبادی

رضا نژاد شاهرخ آبادی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :1204
تعداد آزمون :41
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6572
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسعود نخعى
نام مدرسه :امام حسين

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
1204

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6062
میانگین تراز آزمون عادی :6572
میانگین تراز نیمسال اول :6213
میانگین تراز نیمسال دوم :6781


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :