کیوان جدیدی

کیوان جدیدی

کیوان جدیدی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :1444
تعداد آزمون :40
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6512
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مسلم مشكانى
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
1444

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6515
میانگین تراز آزمون عادی :6512
میانگین تراز نیمسال اول :6400
میانگین تراز نیمسال دوم :6583


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/04

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :