ریحانه ارقند

ریحانه ارقند

ریحانه ارقند

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :4649
تعداد آزمون :48
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :5962
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : طاهره حبيب پور
نام مدرسه :فرزانگان
4649

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6200
میانگین تراز آزمون عادی :5962
میانگین تراز نیمسال اول :5843
میانگین تراز نیمسال دوم :6054


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :