امیرمحمد ربانی

امیرمحمد ربانی

امیرمحمد ربانی

سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه :425
تعداد آزمون :62
سابقه در کانون :3سال
میانگین تراز کانون :6590
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابوالفضل مرادى
نام مدرسه :باقرالعلوم

رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
425

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 6735
میانگین تراز آزمون عادی :6590
میانگین تراز نیمسال اول :6596
میانگین تراز نیمسال دوم :6587


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :