مهدیه شمس آبادی

مهدیه شمس آبادی

مهدیه شمس آبادی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :135
تعداد آزمون :77
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :6678
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : تكتم كرابى
نام مدرسه :بانو نرجس شريعتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
135

ايثارگران

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7222
میانگین تراز آزمون عادی :6678
میانگین تراز نیمسال اول :6722
میانگین تراز نیمسال دوم :6650


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/10 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :