زهرا فرزادپور

زهرا فرزادپور

زهرا فرزادپور

بروجرد

رتبه زبان در منطقه :554
تعداد آزمون :3
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5549
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : روشن مرادى
نام مدرسه :...
554

منطقه سه

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5549
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5549


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1391/03/19 تا تاريخ : 1391/04/02

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :