عباس شیخ انصاری

عباس شیخ انصاری

عباس شیخ انصاری

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :632
تعداد آزمون :17
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :6619
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : شهريار شهبازى
نام مدرسه :شهيد بهشتي

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
632

منطقه دو

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6619
میانگین تراز نیمسال اول :6549
میانگین تراز نیمسال دوم :6682


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1390/07/22 تا تاريخ : 1391/04/02

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :