روزبه قاسمی زاده

روزبه قاسمی زاده

روزبه قاسمی زاده

بروجرد

رتبه ریاضی در منطقه :160
تعداد آزمون :38
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7304
رشته تحصیلی :چهارم رياضي
نام پشتیبان : بهنام صحرائى
نام مدرسه :...

رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه تهران
160

منطقه دو

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7382
میانگین تراز آزمون عادی :7304
میانگین تراز نیمسال اول :7444
میانگین تراز نیمسال دوم :7223


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1391/07/21 تا تاريخ : 1392/03/17

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :