فرزانه شمس الدینی

فرزانه شمس الدینی

فرزانه شمس الدینی
از رودان

رتبه زبان در منطقه : 230
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5401
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رقيه نجفى
نام مدرسه : عترت
رشته قبولی:آموزش شيمي - بومي هرمزگان ,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
230
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5401
میانگین تراز نیمسال اول :5494
میانگین تراز نیمسال دوم :5308

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/18 تا تاريخ : 1398/02/27

    کارنامه دانش آموز در کانون