مصطفی علی نژاد

مصطفی علی نژاد

مصطفی علی نژاد
از تالش

رتبه تجربی در منطقه : 829
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6465
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ميثم خشنودى
نام مدرسه : تيزهوشان ميرزاکوچک خان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
829
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6465
میانگین تراز نیمسال اول :6386
میانگین تراز نیمسال دوم :6511

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون