محمدرضا جعفری نژاد

محمدرضا جعفری نژاد

محمدرضا جعفری نژاد
از تالش

رتبه تجربی در منطقه : 4
رتبه زبان در منطقه : 16
تعداد آزمون : 21
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7629
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميثم خشنودى
نام مدرسه : تيزهوشان ميرزاکوچک خان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
4
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7102
میانگین تراز آزمون عادی :7629
میانگین تراز نیمسال اول :7563
میانگین تراز نیمسال دوم :7664

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور