صالح شاملو

صالح شاملو

صالح شاملو
از تهران

گروه آزمایشی : زبان
تعداد آزمون : 7
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6821
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان مهرآيين 1
نام مدرسه : مهرآئين
1
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6821
میانگین تراز نیمسال اول :6745
میانگین تراز نیمسال دوم :6922

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون