کسری محمدی

کسری محمدی

کسری محمدی
از تهران

گروه آزمایشی : زبان
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7605
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان نمونه امام مهدى
نام مدرسه : امام مهدي
5
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6212
میانگین تراز آزمون عادی :7605
میانگین تراز نیمسال اول :7325
میانگین تراز نیمسال دوم :7745

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون