مصطفی قربیان

مصطفی قربیان

مصطفی قربیان
از بادرودكاشان

رتبه تجربی در منطقه : 665
تعداد آزمون : 40
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6934
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محسن پوربابايى
نام مدرسه : باقر العلوم
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي كاشان
665
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6767
میانگین تراز آزمون عادی :6934
میانگین تراز نیمسال اول :7007
میانگین تراز نیمسال دوم :6892

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون