عبدالستار تورنگ

عبدالستار تورنگ

عبدالستار تورنگ
از قشم

رتبه ریاضی در منطقه : 891
تعداد آزمون : 13
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5184
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : احمد ديرستانى
نام مدرسه : خوارزمى
رشته قبولی:مهندسي مکانيک - بومي هرمزگان ,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
891
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5184
میانگین تراز نیمسال اول :5142
میانگین تراز نیمسال دوم :5219

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون