فاطمه قنبریان

فاطمه قنبریان

فاطمه قنبریان
از بوشهر

رتبه تجربی در منطقه : 95
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7559
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : مريم السادات ميرمحمدى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
95
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7262
میانگین تراز آزمون عادی :7559
میانگین تراز نیمسال اول :7631
میانگین تراز نیمسال دوم :7513

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور