سیده فاطمه زهرا حسینی

سیده فاطمه زهرا حسینی

سیده فاطمه زهرا حسینی
از قم

رتبه تجربی در منطقه : 14
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7539
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه نجف زاده
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
14
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7190
میانگین تراز آزمون عادی :7539
میانگین تراز نیمسال اول :7567
میانگین تراز نیمسال دوم :7523

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور