علی رحیمی

علی رحیمی

علی رحیمی
از فارسان

رتبه هنر در منطقه : 141
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5149
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : ميثاق محمدى
نام مدرسه : ترابي مقدم
141
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5617
میانگین تراز آزمون عادی :5149
میانگین تراز نیمسال اول :5281
میانگین تراز نیمسال دوم :5055

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون